Sobero a prostatitis válás


Brnûnské onkologické dny a XXIV.

Sobero a prostatitis válás

Rostislav Vyzula, CSc. New era of lung cancer radiotherapy; from stone age to 21st century Slavíãek L. Chemoterapie, biologická a hormonální terapie Xeloda — lék první volby u seniorÛ s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Selektivní inhibice MAPK signálni dráhy v léãbû metastatického melanomu obsahujícího mutaci genu b-raf.

Sobero a prostatitis válás

Terapie panitumumabem u hemodialyzovaného pacienta s metastatick˘m kolorektálním karcinomem Kubánková P. Efektivita a bezpeãnost léãby bevacizumabem u pacientÛ s metastatick˘m kolorektálním Sobero a prostatitis válás Vyzula R. Protinádorová vakcína na bázi dendritick˘ch bunûk u nemocn˘ch s mnohoãetn˘m myelomem Postavení chemoterapie v léãbû jaterních metastáz kolorektálního karcinomu Büchler T.

Triple negativní karcinomu prsu — chemorezistentní onemocnûní? Sobero a prostatitis válás Krákorová D. Nové moÏnosti hormonální léãby postmenopausálních Ïen s metastazujícím karcinomem prsu Effectiveness versus efficaccy Fínek J. Cílená biologická léãba u nemocn˘ch s kolorektálním karcinomem — klinické kazuistiky Onkochirurgie Holubec L.

Plicní lymfatika — mapa Hodnocení bezpeãnosti biologické léãby u metastatického kolorektálního karcinomu Rozsah resekce u konzervativních v˘konÛ u karcinomu prsu Antiangiogenní léãba metastatického Sobero a prostatitis válás karcinomu — anal˘za dat z dvou center Karcinom v centrálním segmentu prsu Obermannová R.

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v âeské republice Uroonkologie ·Èastn˘ K. V˘poãet a modelování zmûn sérové hladiny prostatického specifického antigenu v ãase Závûry ãeské multicentrické studie sentinelov˘ch uzlin karcinomu prsu Radioterapie a krátkodob˘ reÏim s LHRH analogy u nemocn˘ch s lokalizovan˘m ãi lokálnû pokroãil˘m karcinomem prostaty Chemoterapie hormon rezistentního karcinomu prostaty Coufal O. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomÛ jícnu a kardie Jelínek P.

Onkologické v˘sledky pacientÛ s pozitivním uzlinov˘m nálezem bûhem cystektomie Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu Ïaludku Kala Z. Diferenciální diagnostika intersticiálního plicního postiÏení u pacienta po intravesikální terapii BCG vakcínou Onkologická radikalita resekce pro karcinom pankreatu Holánek M. Existují obecnû platné limity jaterních resekcí?

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V. Neuroonkologie Mráãek M. Hemipankreatoduodenektomie se souãasnou resekcí cév Gürlich R. VyuÏití neuroendoskopie pro diagnostiku a léãbu pseudocyst po komplexní terapii tumoru mozku Mnohoãetné gliomy mozku Erektilní dysfunkce u pacientÛ s kolorektálním karcinomem Hrivnák R.

Gynekologická onkologie Úloha hysteroskopie v diagnostice karcinomu endometria Driák D. Nová generace individualizované vakcíny na bázi dendritick˘ch bunûk u pacientÛ s primárním glioblastomem Role lymfadenektomie u karcinomu endometria Mollová K.

Gliomy optické dráhy u dûtí Feranec R. Kombinace chirurgické léãby se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohoãetn˘ch metastáz mozku Fadrus P. Úloha HE - 4 v diagnostice karcinomu ovaria Grosman R. Nov˘ sérov˘ marker HE4 u karcinomu vajeãníku Zobrazovací endoskopické metody Sehnal B. Mouková L.

Endoskopická léãba ãasn˘ch neoplázií trávicí trubice Pokroky v biologii nádorÛ Cílená biopsie pankreatu pod EUS kontrolou v diferenciální diagnostice loÏiskov˘ch lezí pankreatu

Sobero a prostatitis válás